Experimenteren

IPC

We geven vorm aan de zaak-, creatieve vakken en de vaardigheden van de 21ste eeuw middels het International Primary Curriculum. Binnen IPC werken kinderen thematisch en worden zij actief betrokken bij hun eigen leerproces. Ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Tevens werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en anderen culturen.

Ontwikkelen

IPC werkt met vakoverstijgende thema’s, units genoemd. Voor elke 2 leerjaren zijn aparte units ontwikkeld die aansluiten bij de ontwikkelingsfase en belevingswereld van de kinderen. Zo zijn er units over Mars, het circus en voortrekkers van verandering. De onderwerpen vergroten de betrokkenheid van de kinderen optimaal. Uitgangspunt daarbij is dat wat kinderen gaan leren in plaats van wat ze gaan doen. Omdat in een unit alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen staan die niet meer op zichzelf maar worden verstrengeld. Zo leren kinderen verbanden te zien, onderzoek te doen en het onderwerp vanuit verschillende kanten te benaderen.

Leerdoelen

Een unit heeft een vaste structuur en duurt ongeveer 6 tot 8 weken. Na een startactiviteit wordt er in kaart gebracht wat de kinderen al over het onderwerp weten. Daarna worden gezamenlijk de doelen voor de komende periode vastgesteld. Zowel kennisdoelen, vaardigheidsdoelen, begripsdoelen, persoonlijke doelen en doelen op het gebied van (inter)nationaal perspectief. Hieruit komen de leeractiviteiten voort. Deze zijn zo ontwikkeld dat aan verschillende talenten van de kinderen aandacht wordt besteed. De weken die volgen staat in teken van het werken aan de vastgestelde leerdoelen. Aan het einde van de unitperiode is de afsluiting. Dat kan bijvoorbeeld een werkstuk, voorstelling, presentatie of tentoonstelling zijn.

Vragen?

Neem contact op met de Tweemaster
Bekijk onze film